Kursustel on mõnus atmosfäär, palju nalja ja vahvad grupikaaslased.

Tegevuse kvaliteedi tagamine

  1. Keeltekooli õppekavade, keeleõppega seotud koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

1.1 Keeltekooli õppekavad on vastavuses EN keelestandardis sätestatuga.

1.2 Õpetajal on vastav haridus ja pikaajaline kogemus eesti keele kui võõrkeele õpetamisel.

1.3 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust.

1.4 Ühtlase keeletasemega gruppide moodustamiseks viiakse läbi keeletestid.

1.5 Õppekeskkond vastab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

1.6 Kursuse energiapausidel pakutakse teed ja kohvi.

1.7 Õppekavade koostamise aluseks on võetud Eesti Vabariigi täiskasvanute koolituse seadus ja täienduskoolituse standard.

1.8 Õppekavade täiendamine toimub vajaduspõhiselt jooksvalt. Kord aastas konsutleeritakse kolleegidega teistest keelefirmadest ja vajadusel viiakse sisse täiendused ja parandused.

  1. Koolituste kohta tagasiside kogumise kord

2.1 Koolitusel osalejatelt küsitakse jooksvalt tagasisidet.

2.2 Kirjalikku tagasisidet kogutakse kursuse lõpus.