Õpetajatele!

Individuaalne eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodika kursus

 

ÕPPEPLAAN

 1. Auditoorne töö – 15 akad. tundi

 

 1. Võõrkeeleõppe üldised metoodilised alused

 

 1. Erinevad keeleõppemeetodid

 

 1. Leksikakeskne õpetus, põhimõtted ja rakendamine

 

 1. Suuline eeltöö ja selle metoodika

 

 1. Sõnavara arendamine. Sõnamängud

 

 1. Grammatika osatähtsus ja esitamine

 

 1. Pildid ja sõnakaardid. Metoodika ja kasutamine sõnavara ja grammatika õpetamisel

 

 1. Rääkimisoskuse arendamine

 

 1. Kirjutamisoskuse arendmine

 

 1. Kuulamisoskuse arendamine

 

 1. Kirjutamisoskuse arendamine

 

 1. Kordamine, osatähtsus, võtted

 

 1. Draama ja muusika keeletundides

 

 1. Mälu tüübid, nende rakendamine keeleõppes

 

 1. Kuidas motiveerida õppijaid. Keelemudelid, õppijate tüübid, õpistiilid

 

 1. Iseseisev töö kirjandusega, arutelu – 5 akad. tundi

 

 1. Tundide vaatlus, vaatluspäeviku pidamine, analüüs – 5 akad. tundi

 

 1. Praktikatundide ettevalmistamine ja läbiviimine eesti keele laagris ja veebikursusel + tagasiside – 10 akad. tundi

 

ÕPIVÄLJUNDID

Pärast kursust õpetaja tunneb võõrkeeleõpetuse üldisi aluseid, valdab eri metoodikaid, oskab kasutada meetodeid ja teihnikaid vastavalt õppegrupi spetsiifikale ja vajadustele.

Oskab koostada kursuse õppekava, arvestades seejuures kõigi osaoskuste arendamist.

On tutvunud metoodilise kirjandusega. On teadlik erinevatest õppija tüüpidest ning arvestab neid oma õppetundide planeerimisel.

Tunneb eri vanuses keeleõppijate motivatsiooni hoidmise tehnikaid ja võtteid.

 

Korraldaja Kiri-Mari Kirjastus OÜ

Lektor/juhendaja Mall Pesti

Maht 35 akad. tundi