A2 ei ole üldse raske. Kõik saavad sellega hakkama.

Õppekava. Eesti keel. A2

pdf-fail
 1. ÕPPEKAVA
  Еesti keele А2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
   
 2. ÕPPEKAVA RÜHM
  Keeleõpe
   
 3. Õpiväljundid suhtlemisoskuste kaupa
  Kursuse lõpuks on õppija võimeline:
  Kuuldu mõistmine

  • Mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste eluvaldkondadega (nt info perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
  • Mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhisisu;
    

  Loetu mõistmine

  • Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid ja rahvusvahelise levikuga sõnu;
    

  Üldine rääkimisoskus

  • Oskab lihtsal viisil ning üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires;
    

  Üldine kirjutamisoskus

  • Oskab lihtsate fraaside ja lausetega kirjutada oma perekonnast, elutingimustest, haridusest ning praegusest ja eelmisest tööst;
  • Oskab kirjutada väga lihtsaid isiklikke kirju;
    
 4. Õpingute alustamise tingimused
  Algteadmised eesti keelest (A1 tase)
   
 5. Õppeaja kogumaht
  Õppeaja kestus on 200 akadeemilist tundi (120 tundi auditoorset ja 80 tundi iseseisvat tööd).
   
 6. Õppe sisu
  1. Tutvumine. Tervitamine. Enesetutvustus. Tegusõna pööramine olevikus. Isikulised asesõnad.
  2. Perekond, sugulased. Välimus. Vanus. Ainsuse osastav kääne. Arvsõna.
  3. Kodu ja koduümbrus, loodus, koduloomad. Asjad. Kohakäänded. Lühike sisseütlev.
  4. Töö. Amet. Elukutse. Saav ja olev kääne, lihtminevik, tuleviku väljendamine.
  5. Haridus ja koolid. Arvsõna.
  6. Aeg (nädalapäevad, kellaaeg, aastaajad, ilm, kuupäevad). Arvsõna, ainsuse osastav kääne, omadussõna võrdlusastmed.
  7. Vaba aeg, hobid, puhkus, reisimine. Lihtminevik, ma-/da-infinitiiv.
  8. Teenindusasutused. Kauplus, postkontor, kohvik, pank. Käskiv kõneviis, ainsuse ja mitmuse osastav kääne. Tingiv kõneviis.
  9. Söögid, joogid. Osastav kääne.
  10. Tähtpäevad. Külaliste kutsumine ja vastuvõtmine.
  11. Transport. Sõiduplaanid, piletid. Kaasaütlev kääne.
  12. Tervis. Arsti juures. Täisminevik. Suurem osa nimetatud keeleteadmistest õpitakse selgeks kindlakskujunenud ühendite omandamise käigus: iseäranis nt lühike sisseütlev, omadussõna võrdlusastmed, tingiv kõneviis, täisminevik, ma- ja da-infinitiiv).
    
 7. Õppekeskkonna kirjeldus
  Õppeklass Tallinna Ülikoolis. Varustatud vajaliku kaasaegse tehnikaga. On olemas arvuti, CD-mängija, paljundusmasin ja diktofon. Osa õppest võib toimuda veebis (Skype). Õpetajal on veebiõppes pikaajaline kogemus. Keeleõpet toetab ka õpilaste eestikeelne FB grupp.
   
 8. Õppematerjalide loend
  Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri-Mari Kirjastus, 2016
  Mall Pesti, Katrin Kaev. Keelepildid 1-12. Kiri-Mari Kirjastus, 2016
  Täiendavad õppematerjalid: ajakirjanduslikud minitekstid ajalehtedest Postimees ja Eesti Päevaleht, õppevideod internetist, Jänku Jussi jm videod, veebikursus keeleklikk, eesti keele tasemetestid aadressil http://web.meis.ee/testest/
   
 9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
  Osavõtt õppetööst vähemalt 70% kursuse mahust, vahe- ja lõputesti (sh. suuline vestlus) sooritamine. Test loetakse sooritatuks vähemalt 60% tulemusega. Kursuse lõpetajatele ja testi sooritanutele väljastatakse tunnistus. Isikutele, kes nõutud mahus ei osalenud ja teste ei sooritanud väljastatakse tõend.
   
 10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
  Eesti keele õpetajal Mall Pestil on magistrikraad eesti filoloogias. Ta on eesti keele õpikute autor ja metoodik. Omab täiskasvanute eesti keele õpetamisel pikaajalist kogemust.