B2 on juba päris kõrge tase. Vaja on kannatlikkust ja suurt motivatsiooni.

Õppekava. Eesti keel. B2

pdf-fail
 1. ÕPPEKAVA
  Еesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
   
 2. ÕPPEKAVA RÜHM
  Keeleõpe
   
 3. Õpiväljundid suhtlemisoskuste kaupa
  Koolituse lõpuks on õppija võimeline:

  Kuulamine

  • mõistma keerukate tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma, saama aru üldhuvitavate, regulaarselt korduvate žanrite üksikasjadest (uudised, intervjuud, filmid, tuttava ainestikuga loengud);
    

  Rääkimine

  • spontaanselt ja ladusalt vestlema emakeelse kõnelejaga, esitama selgeid ja üksikasjalikke kirjeldusi erinevatel teemadel, pidama ettekandeid oma huvivaldkonna teemadel, selgitama ja põhjendama oma vaatenurka, võrdlema erinevaid seisukohti;
    

  Lugemine

  • lugema pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm), leidma infot tekstidest ja tegema nende põhjal üldistusi;
    

  Kirjutamine

  • kirjutama selget, üksikasjalikku teksti (ettekannet, arvamuskirjutist vm) mitmekesistel teemadel ning selgitama oma vaatenurka, kaaluma kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi;
    
 4. Õpingute alustamise tingimused
  Õppija on sooritanud keelesoskuse määrmise testi tasemele B1. Taset kinnitab Innove B1-taseme tunnistus või koolitusfirmasisene test ja vestlus.
   
 5. Õppeaja kogumaht
  Õppeaja kestus on 450 akadeemilist tundi (250 tundi auditoorset ja 200 tundi iseseisvat tööd, näiteks ajakirjanduse lugemine, mitmesuguste tekstide kirjutamine, ilukirjanduse lugemine, filmide vaatamine jne).
   
 6. Õppe sisu
  1. Mina ja sõbrad. Välimus, iseloom, võimed, suhted.
  2. Pere ja kodu. Abielu, rollid perekonnas.
  3. Riigid ja nende kultuur. Valitsemiskord, rahvusvahelised suhted, geograafia, ajalugu, elustiil ja kombed, rahvuslikud stereotüübid.
  4. Majandus- ja õigussuhted. Poliitika. Aktuaalsed sündmused.
  5. Keskkond, kodukoht, säästlik eluviis. Looduskaitse. Globaalprobleemid. Loodusrikkused, kliima.
  6. Eesti. Suuremad linnad ja saared. Loodus. Maa ja linn, urbaniseerumine. Sotsiaalsed probleemid. Valitsemiskord, majandus, kultuuritavad, rahvusvahelised suhted. Seadusandlus ja parlament, õigusriik, usuline vabadus.
  7. Igapäevased tegevused. Kodu korrashoid.
  8. Tervis. Tervislik eluviis, toitumine, ravimtaimed, alternatiivmeditsiin, vigastused ja esmaabi. Haigused, nende sümptomid ja ravi, kutsehaigused.
  9. Liiklus. Probleemid liikluses, liikluskorraldus.
  10. Sisseostud. Söök, teenindus, suhtlemine teenindusasutuses.
  11. Haridus ja töö. Ametlik ja isiklik kiri. Töösuhted, CV, avaldused, tööintervjuu.
  12. Kultuur ja keeled. Film, teater, kunst, kirjandus. Filmi, raaamatu või etenduse arvustus. Muusika, kontserdid, muusikainstrumendid, heliloojad. Meedia. Ajalehed, artiklite tüübid, ilmateade, uudised. Arvuti ja internet, koduleheküljed, sotsiaalmeedia, arvutisõltuvus.
  13. Kultuurierinevused, sh Eesti ja oma päritolumaa kultuuri kirjeldamine ja võrdlemine.
  14. Harrastused ja hobid, sport, reisimine.
    

  <Grammatikateemad:
  Lihtminevik ja täisminevik. Arvsõna. Asesõna. Omadussõna võrdlusastmed
  Ainsuse ja mitmuse osastav. Mitmuse käänded. Kaassõna. Sidesõna. Kahesõnalised verbid. Umbisikuline tegumood. Käskiv ja tingiv kõneviis. Tegusõna rektsioon.
  Kursusel arendatakse kõiki osaoskusi ning keelefunktsioone. Metoodiline alus: kommunikatiivne keeleõpe.
   

 7. Õppekeskkonna kirjeldus
  Õppeklass Tallinna Ülikoolis. Varustatud vajaliku kaasaegse tehnikaga.
  On olemas arvuti, CD-mängija, paljundusmasin ja diktofon.
  Osa õppest võib toimuda veebis (Skype). Õpetajal on veebiõppes pikaajaline kogemus. Keeleõpet toetab ka õpilaste eestikeelne FB grupp.
   
 8. Õppematerjalide loend
  Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri-Mari Kirjastus, 2016
  Mall Pesti, Katrin Kaev. Keelepildid 1-12. Kiri-Mari Kirjastus, 2016
  Jelena Kallas jt. Eesti keele põhisõnavara sõnastik. Eesti Keele Sihtasutus, 2014.
  Täiendavad õppematerjalid: artiklid ajalehtedest ja ajakirjadest, saatelõigud televisioonist ja raadiost, õppevideod internetist, eesti filmid ja muusika, eesti keele tasemetestid aadressil http://web.meis.ee/testest/
   
 9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
  Osavõtt õppetööst vähemalt 70% kursuse mahust, vahe- ja lõputesti (sh. suuline vestlus) sooritamine. Test loetakse sooritatuks vähemalt 60% tulemusega.
  Kursuse lõpetajatele ja testi sooritanutele väljastatakse tunnistus. Isikutele, kes nõutud mahus ei osalenud ja teste ei sooritanud väljastatakse tõend. Tõend antakse vastavalt kontakttundide arvele, kui mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes õpptundides.
   
 10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
  Eesti keele õpetajal Mall Pestil on magistrikraad eesti filoloogias. Ta on eesti keele õpikute autor ja metoodik. Omab täiskasvanute eesti keele õpetamisel pikaajalist kogemust.