B1 nõuab natuke rohkem tööd ja julgust rääkida.

Õppekava. Eesti keel. B1

pdf-fail
 1. ÕPPEKAVA
  Еesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus
   
 2. ÕPPEKAVA RÜHM
  Keeleõpe
   
 3. Õpiväljundid suhtlemisoskuste kaupa
  Kursuse lõpuks on õppija võimeline:

  Kuulamine

  • aru saama põhilisest infost igapäevaelu teemadel esitatud tekstis;
    

  Rääkimine

  • hakkama saama igapäevastes suhtlussituatsioonides olmeteemadel (info küsimine ja edastamine, selgituste palumine, ettepanekute tegemine, sündmuste ja kogemuste kirjeldamine);
    

  Lugemine

  • aru saama tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või õppija tööga ning igapäevaeluga seotud sõnadest;
    

  Kirjutamine

  • kirjutama isiklikke kirju ja teateid ning edasi andma uudiseid; kirjeldama kogemusi ja elamusi.
    
 4. Õpingute alustamise tingimused
  Õppija on sooritanud keelesoskuse määrmise testi tasemele A2.
   
 5. Õppeaja kogumaht
  Õppeaja kestus on 200 akadeemilist tundi (150 tundi auditoorset ja 50 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö – keeleklikk.ee, uudiste lugemine, õppevideote vaatamine, lihtsate ilukirjandustekstide lugemine, filmide vaatamine. Auditoorsest õppetööst võib kuni 20 % mahust olla kontakttunnid Skype’s minigruppides.
   
 6. Õppe sisu
  1. Tutvumine. Enesetutvustus. Tegusõna pööramine olevikus. Isikulised asesõnad.
  2. Perekond, sugulased. Välimus. Vanus. Igapäevaelu. Minu päev. Ainsuse osastav kääne. Arvsõna.
  3. Kodu ja koduümbrus, loodus, koduloomad. Elamistingimused. Kodukoha kirjeldamine, selle plussid ja miinused. Kodukoha loodus ja vaatamisväärsused. Korteri ostmine/üürimine. Asjad kodus. Kohakäänded. Lühike sisseütlev.
  4. Töö. Amet. Tööpäev, tööülesanded, kolleegid. Saav ja olev kääne, lihtminevik, tuleviku väljendamine.
  5. Haridus ja koolid. Eriala. Minu haridustee, kooliaeg ja õppimine. Arvsõna.
  6. Aastaajad, ilm. Ilmateated. Kuupäevad. Arvsõna, ainsuse osastav kääne, omadussõna võrdlusastmed.
  7. Vaba aeg, hobid, puhkus, reisimine (sh matkad), reisielamuste kirjeldamine. Hotellis, reisibüroos. Lihtminevik, ma-/da-infinitiiv.
  8. Teenindusasutused. Postkontor, kohvik, pank, keemiline puhastus jne. Söögi- ja joogikohtade asukoht, lahtiolekuajad, stiil, hinnaklass, klientuur jms. Söögi/joogi küsimine, tellimine, pakkumine. Reklaam. Käskiv kõneviis, ainsuse ja mitmuse osastav kääne. Tingiv kõneviis.
  9. Toit. Toidu ostmine. Ostunimekirja koostamine. Osastav kääne.
  10. Tähtpäevad. Külaliste kutsumine ja vastuvõtmine. Vestlus lauas.
  11. Liiklemine linnas. Ühistransport. Tee küsimine ja juhatamine. Asukoha kirjeldamine. Suhtlemine politseiga. Kaasaütlev kääne. Kaassõnad.
  12. Tervis. Arsti juures. Tervislikud eluviisid. Täisminevik. Umbisikuline tegumood.
  13. Kaubamajas. Riided ja jalanõud, valimine ja ostmine. Välimus. komplimendid.
  14. Suhted. Sõbrad. Iseloomuomadused. Omadussõnad.
  15. Kultuur ja keeled.
    
 7. Õppekeskkonna kirjeldus
  Õppeklass Tallinna Ülikoolis. Varustatud vajaliku kaasaegse tehnikaga.
  On olemas arvuti, CD-mängija, paljundusmasin ja diktofon.
  Osa õppest võib toimuda veebis (Skype). Õpetajal on veebiõppes pikaajaline kogemus. Keeleõpet toetab ka õpilaste eestikeelne FB grupp.
   
 8. Õppematerjalide loend
  Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri-Mari Kirjastus, 2016
  Mall Pesti, Katrin Kaev. Keelepildid 1-12. Kiri-Mari Kirjastus, 2016
  Jelena Kallas jt. Eesti keele põhisõnavara sõnastik. Eesti Keele Sihtasutus, 2014.
  Täiendavad õppematerjalid: ajakirjanduslikud tekstid ajalehtedest Postimees ja Eesti Päevaleht, saatelõigud televisioonist ja raadiost, õppevideod internetist, veebikursus keeleklikk, eesti keele tasemetestid aadressil http://web.meis.ee/testest/
   
 9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
  Osavõtt õppetööst vähemalt 70% kursuse mahust, vahe- ja lõputesti (sh. suuline vestlus) sooritamine. Test loetakse sooritatuks vähemalt 60% tulemusega.
  Kursuse lõpetajatele ja testi sooritanutele väljastatakse tunnistus. Isikutele, kes nõutud mahus ei osalenud ja teste ei sooritanud väljastatakse tõend. Tõend antakse vastavalt kontakttundide arvele, kui mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes õpptundides.
   
 10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
  Eesti keele õpetajal Mall Pestil on magistrikraad eesti filoloogias. Ta on eesti keele õpikute autor ja metoodik. Omab täiskasvanute eesti keele õpetamisel pikaajalist kogemust.