Tere tulemast ka minu poolt!

Õppekava. Inglise keel. B2

 

1. ÕPPEKAVA

Inglise keele kursus, B2

 

  1. ÕPPEKAVA RÜHM

Keeleõpe

 

  1. Õpiväljundid osaoskuste kaupa

Koolituse lõpuks on õppija võimeline:

Kuulamine

– mõistma keerukate tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma, saama aru üldhuvitavate, regulaarselt korduvate žanrite üksikasjadest (uudised, intervjuud, filmid, tuttava ainestikuga loengud);

Rääkimine

– spontaanselt ja ladusalt vestlema emakeelse kõnelejaga, esitama selgeid ja üksikasjalikke kirjeldusi erinevatel teemadel, pidama ettekandeid oma huvivaldkonna teemadel, selgitama ja põhjendama oma vaatenurka, võrdlema erinevaid seisukohti;

Lugemine

– lugema pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm), leidma infot tekstidest ja tegema nende põhjal üldistusi;

Kirjutamine

– kirjutama selget, üksikasjalikku teksti (ettekannet, arvamuskirjutist vm) mitmekesistel teemadel ning selgitama oma vaatenurka, kaaluma kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi;

 

  1. Õpingute alustamise tingimused

Õppija on sooritanud keelesoskuse määrmise testi tasemele B1. Taset kinnitab tunnistus või koolitusfirmasisene test ja vestlus.

 

  1. Õppeaja kogumaht

Õppeaja kestus on 180 akadeemilist tundi (120 tundi auditoorset ja 60 tundi iseseisvat tööd, näiteks ajakirjanduse lugemine, mitmesuguste tekstide kirjutamine, ilukirjanduse lugemine, filmide vaatamine jne).

 

  1. Õppe sisu

– Mina ja sõbrad. Välimus, iseloom, võimed, suhted.

– Pere ja kodu. Abielu, rollid perekonnas.

– Riigid ja nende kultuur. Valitsemiskord, rahvusvahelised suhted, geograafia, ajalugu, elustiil ja kombed, rahvuslikud stereotüübid.

– Majandus- ja õigussuhted. Poliitika. Aktuaalsed sündmused.

– Keskkond, kodukoht, säästlik eluviis. Looduskaitse. Globaalprobleemid. Loodusrikkused, kliima.

– USA, Suurbritannia. Suuremad linnad. Loodus. Maa ja linn, urbaniseerumine. Sotsiaalsed probleemid. Poliitika, majandus, kultuuritavad.

– Igapäevased tegevused. Kodu korrashoid.

– Tervis. Tervislik eluviis, toitumine, ravimtaimed, alternatiivmeditsiin, vigastused ja esmaabi. Haigused, nende sümptomid ja ravi, kutsehaigused.

– Liiklus. Probleemid liikluses, liikluskorraldus.

– Sisseostud. Söök, teenindus, suhtlemine teenindusasutuses.

– Haridus ja töö. Ametlik ja isiklik kiri. Töösuhted, CV, avaldused, tööintervjuu.

– Kultuur ja keeled. Film, teater, kunst, kirjandus. Filmi, raaamatu või etenduse arvustus. Muusika, kontserdid, muusikainstrumendid, heliloojad. Meedia. Ajalehed, artiklite tüübid, ilmateade, uudised. Arvuti ja internet, koduleheküljed, sotsiaalmeedia, arvutisõltuvus.

– Kultuurierinevused, sh Eesti ja oma päritolumaa kultuuri kirjeldamine ja võrdlemine.

– Harrastused ja hobid, sport, reisimine.

 

Grammatikateemad:

Lihtminevik, täisminevik, tulevik. Arvsõna. Asesõna. Omadussõna võrdlusastmed

Kaassõnad. Sidesõna. Kollokatsioonid. Fraseologismid. Passiiv. Käskiv ja tingiv kõneviis. Tegusõna rektsioon.

Kursusel arendatakse kõiki osaoskusi ning keelefunktsioone. Metoodiline alus: kommunikatiivne keeleõpe.

 

  1. Õppekeskkonna kirjeldus

Õppeklass on varustatud vajaliku kaasaegse tehnikaga.

On olemas arvuti, paljundusmasin, diktofon.

Osa õppest võib toimuda veebis (Skype). Õpetajal on veebiõppes pikaajaline kogemus.

 

  1. Õppematerjalide loend

Leo Jones. Progress to First Certificate. Cambridge University Press

 

Täiendavad õppematerjalid:

artiklid ajalehtedest ja ajakirjadest, saatelõigud televisioonist ja raadiost, õppevideod internetist, filmid ja muusika, FCE tasemetestid aadressil

 

  1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Osavõtt õppetööst vähemalt 70% kursuse mahust, vahe- ja lõputesti (sh. suuline vestlus) sooritamine. Test loetakse sooritatuks vähemalt 60% tulemusega.

Kursuse lõpetajatele ja testi sooritanutele väljastatakse tunnistus. Isikutele, kes nõutud mahus ei osalenud ja teste ei sooritanud väljastatakse tõend. Tõend antakse vastavalt kontakttundide arvele, kui mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes õpptundides.

 

  1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

Õpetajal Mall Pestil on magistrikraad eesti filoloogias ja võõrkeeleõpetuse metoodikas. Omab täiskasvanute inglise keele õpetamisel pikaajalist kogemust.